Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

ANBI

A. algemene gegevens

Naam ANBI:

ZELFSTANDIG ONDERDEEL FAMILIEBLAD DE BAZUIN

RSIN nummer:

818443649

Website :

https://www.debazuin.nl

Email :

secretaris@debazuin.nl

 

B. Doelstelling:
Maandelijkse uitgave van het familieblad De Bazuin. Beheer en onderhoud van de website van Zelfstandig Onderdeel De Bazuin. Het gaat om de volgende URL: http://www.debazuin.nl .

De interne regelgeving binnen de rechtspersoon wordt bepaald door het Statuut van het Zelfstandig Onderdeel DE BAZUIN van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

 

 

C. Actueel meerjarig beleidsplan

De Generale Synode Langsingerland 2017-2018 heeft op 3 maart 2018 besloten tot oprichting van de rechtspersoon “zelfstandig onderdeel De Bazuin”. Daarbij is een raadscollege opgericht dat de bestuurstaken van het zelfstandig onderdeel uitvoert. Hieronder volgt het meerjarig beleidsplan.

Doelstelling

Het doel van ZO De Bazuin is het informeren en toerusten van de abonnees. De meeste abonnees zijn lid van één van De Gereformeerde Kerken, daarnaast zijn er ook abonnees die lid zijn van andere kerken in binnen- en buitenland. Om dit doel te bereiken wordt er maandelijks een papieren versie van De Bazuin uitgegeven aan de abonnees. Het uitgeven van dit magazine valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie. Daarnaast worden er af en toe brochures uitgegeven. Ook dit valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Werving van inkomsten

De inkomsten van ZO De Bazuin komen voornamelijk uit het abonnementsgeld dat de abonnees betalen. Verder zijn er inkomsten door (zakelijke) advertenties en nieuwjaar advertenties. Daarnaast komt er nog een bedrag aan giften binnen. Als er brochures worden uitgegeven dan komen er inkomsten uit de verkoop hiervan.

Beheer en besteding van vermogen

Het vermogen wordt primair beheerd door het raadscollege, in overleg met de redactie. Voor kleine uitgaven hoeft de redactie niet te overleggen met het raadscollege. In geval van grote uitgaven en bij het aangaan van contracten is toestemming nodig van het raadscollege.

Er wordt gestreefd naar een kostendekkende begroting. Dat wil zeggen dat kosten en baten zoveel mogelijk met elkaar in balans moeten zijn. Waarschijnlijk wordt er de komende jaren verlies geleden. Dat zal worden aangevuld vanuit het vermogen dat de afgelopen jaren is opgebouwd. Het raadscollege streeft ernaar om het vermogen te laten dalen naar een niveau dat de jaarlijkse kosten kan dekken.  

 

D. Samenstelling Raadscollege
Het raadscollege van het zelfstandig onderdeel De Bazuin voert de bestuurstaken uit. Het raadscollege bestaat uit een afgevaardigde van elke plaatselijke gemeente van het kerkverband (2019: 9 personen). Het raadscollege benoemt uit haar midden een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De namen van de raadscollegeleden zijn niet vermeld, omdat de rechtspersoon een zelfstandig onderdeel is van het kerkgenootschap De Gereformeerde Kerken (hersteld). De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en legt hiervoor verantwoording af aan het voltallige raadscollege.

 

 

E. Beloningsbeleid:

Er is geen sprake van enige vorm van financiële beloning/tegemoetkoming van de leden van het raadscollege. Wel kunnen reis- en vergaderkosten gedeclareerd worden.

 

 

F. Verslag activiteiten:

Elke maand verschijnt de papieren versie van het familieblad De Bazuin. Een deel van de artikelen van De Bazuin wordt gepubliceerd op de website. Daarnaast wordt de website onderhouden en voortdurend geactualiseerd.

 

 

G. Financiële toelichting:
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke ontvangsten en uitgaven.

 

  Werkelijk Begroting Werkelijk   Begroting
  2018 2018 2017   2019
BATEN          
           
Abonnementsgelden 39.935 39.000 43.894   40.000
Advertenties 698 1.600 829   1.000
Nieuwjaarsadvertenties 910 1.000 795   900
Giften  225 3.000 377   300
Rente 13 200 56   20
Verkoop brochures 263 0 1.256   300
  42.044 44.800 47.207   42.520
LASTEN          
           
Drukkosten 8.357 15.600 9.914   20.500
Verzendkosten 7.220 13.600 8.228   5.300
  15.577 29.200 18.142   25.800
           
Redactiekosten 10.445 13.300 11.216   6.000
Vergaderkosten 182 300 79   800
Reiskosten 494 400 0   1.000
Kosten secretariaat/abonnementenadm. 673 400 610   600
Kosten internet 675 900 685   700
Bankkosten 159 200 160   200
Brochures 0 0 1.691   0
Diversen -20 100 60   7.420
  28.185 44.800 32.643   42.520
           
RESULTAAT 13.859 0 14.564   0
           
Baten           
Abonnementsgelden          
Betreft de abonnementen van kerkleden en niet-kerkleden        
Vanuit Australië en Canada is een bedrag van € 1.082,44 (2017: € 3.500,66) ontvangen.    
           
Rente          
Betreft de rente op de spaarrekening          
           
Kosten          
De uitvoeringskosten waren voor 2018 begroot op € 15.600 (2017: € 15.500).      
De werkelijke kosten hebben bedragen € 12.608 (2017: € 12.810).      
           
Redactiekosten          
Betreft de bezoldiging van de hoofdredacteur en de opmaakredacteuren.      
In deze kosten zijn de werkgeverslasten inbegrepen.        
           
Vergaderkosten          
Betreft kosten van vergaderingen van redactie en medewerkers.      
           
Brochures          
De voorraad niet verkochte brochures is gewaardeerd op nihil      
In 2017 bedroeg de produktiekosten van de brochures € 1.690,70      
In 2018 is aan brochures verkocht € 262,80 (2017: € 1.256,00)