Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

ANBI

A. algemene gegevens

Naam ANBI:

ZELFSTANDIG ONDERDEEL FAMILIEBLAD DE BAZUIN

RSIN nummer:

818443649

Website :

https://www.debazuin.nl

Email :

secretaris@debazuin.nl

 

B. Doelstelling:
Maandelijkse uitgave van het familieblad De Bazuin. Beheer en onderhoud van de website van Zelfstandig Onderdeel De Bazuin. Het gaat om de volgende URL: http://www.debazuin.nl .

De interne regelgeving binnen de rechtspersoon wordt bepaald door het Statuut van het Zelfstandig Onderdeel DE BAZUIN van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

 

 

C. Actueel meerjarig beleidsplan

De Generale Synode Langsingerland 2017-2018 heeft op 3 maart 2018 besloten tot oprichting van de rechtspersoon “zelfstandig onderdeel De Bazuin”. Daarbij is een raadscollege opgericht dat de bestuurstaken van het zelfstandig onderdeel uitvoert. Hieronder volgt het meerjarig beleidsplan.

Doelstelling

Het doel van ZO De Bazuin is het informeren en toerusten van de abonnees. De meeste abonnees zijn lid van één van De Gereformeerde Kerken, daarnaast zijn er ook abonnees die lid zijn van andere kerken in binnen- en buitenland. Om dit doel te bereiken wordt er maandelijks een papieren versie van De Bazuin uitgegeven aan de abonnees. Het uitgeven van dit magazine valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie. Daarnaast worden er af en toe brochures uitgegeven. Ook dit valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Werving van inkomsten

De inkomsten van ZO De Bazuin komen voornamelijk uit het abonnementsgeld dat de abonnees betalen. Verder zijn er inkomsten door (zakelijke) advertenties en nieuwjaar advertenties. Daarnaast komt er nog een bedrag aan giften binnen. Als er brochures worden uitgegeven dan komen er inkomsten uit de verkoop hiervan.

Beheer en besteding van vermogen

Het vermogen wordt primair beheerd door het raadscollege, in overleg met de redactie. Voor kleine uitgaven hoeft de redactie niet te overleggen met het raadscollege. In geval van grote uitgaven en bij het aangaan van contracten is toestemming nodig van het raadscollege.

Er wordt gestreefd naar een kostendekkende begroting. Dat wil zeggen dat kosten en baten zoveel mogelijk met elkaar in balans moeten zijn. Waarschijnlijk wordt er de komende jaren verlies geleden. Dat zal worden aangevuld vanuit het vermogen dat de afgelopen jaren is opgebouwd. Het raadscollege streeft ernaar om het vermogen te laten dalen naar een niveau dat de jaarlijkse kosten kan dekken.  

 

D. Samenstelling Raadscollege
Het raadscollege van het zelfstandig onderdeel De Bazuin voert de bestuurstaken uit. Het raadscollege bestaat uit een afgevaardigde van elke plaatselijke gemeente van het kerkverband (2019: 9 personen). Het raadscollege benoemt uit haar midden een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De namen van de raadscollegeleden zijn niet vermeld, omdat de rechtspersoon een zelfstandig onderdeel is van het kerkgenootschap De Gereformeerde Kerken (hersteld). De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en legt hiervoor verantwoording af aan het voltallige raadscollege.

 

 

E. Beloningsbeleid:

Er is geen sprake van enige vorm van financiële beloning/tegemoetkoming van de leden van het raadscollege. Wel kunnen reis- en vergaderkosten gedeclareerd worden.

 

 

F. Verslag activiteiten:

Elke maand verschijnt de papieren versie van het familieblad De Bazuin. Een deel van de artikelen van De Bazuin wordt gepubliceerd op de website. Daarnaast wordt de website onderhouden en voortdurend geactualiseerd.

 

 

G. Financiële toelichting:
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke ontvangsten en uitgaven.

 

 

 

Begroting

 

Werkelijk

 

Begroting

 

 

2020

 

2020

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

saldo begin van het jaar

 

92,91

 

92,91

 

1.795,05

 

 

 

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

Abonnementsgelden

 

37.500,00

 

37.502,96

 

37.000,00

Advertenties

 

1.100,00

 

1.450,46

 

1.300,00

Nieuwjaarsadvertenties

 

600,00

 

691,00

 

600,00

Giften

 

200,00

 

150,00

 

0,00

Brochures

 

0,00

 

90,39

 

0,00

Overig

 

1.100,00

 

826,25

 

1.000,00

TOTAAL BATEN

 

40.500,00

 

40.711,06

 

39.900,00

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

Mail and More

 

0,00

 

0,00

 

0,00

Bladenmakers

 

37.600,00

 

36.023,75

 

37.000,00

Redactiekosten

 

1.700,00

 

1.833,10

 

500,00

Vergaderkosten

 

320,00

 

236,99

 

250,00

Reiskosten

 

1.200,00

 

243,62

 

500,00

Kosten secretariaat/abonnementenadm.

 

700,00

 

464,00

 

1.000,00

Kosten internet

 

1.400,00

 

434,43

 

450,00

Bankkosten

 

200,00

 

158,24

 

175,00

Brochures

 

0,00

 

10,39

 

0,00

Overig

 

400,00

 

104,40

 

300,00

TOTAAL UITGAVEN

 

43.520,00

 

39.508,92

 

40.175,00

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAAT

 

-3.020,00

 

1.202,14

 

-275,00